Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i łatwo dostępna informacja dotycząca firmy i jej finansowego otoczenia. Dział finansowy oraz kadra zarządzająca mogą sprawnie spełniać swoje zadania o ile otrzymują z poszczególnych działów materiały rzetelnie informujące o zasobach i stanie prac w poszczególnych działach. Daje to rzetelną ocenę aktualnego stanu finansowego firmy, ocenę możliwości oraz analizę ryzyka i rozłożenie go na ryzyka elementarne, określenie przyczyn i stopnia każdego z tych ryzyk fragmentarycznych. Dostarczane dane muszą być przygotowane na czas i być wiarygodne. Sprawny system zarządzania finansami w firmie jest podstawą sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa. Brak raportów lub sporządzanie ich z nieprawdziwych danych, niemających pokrycia w rzeczywistym stanie przedsiębiorstwa, zaciemnia obraz i uniemożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących rozwoju perspektywicznego firmy.

Przygotowanie mylny prognoz rozwojowych na najbliższe dziesięć lat, prowadzi nieuchronnie to zaburzeń płynności finansowej oraz niewłaściwych decyzji na temat asortymentu produkcji. Błąd leży u samego początku kształtowania modelu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Zachwiana została rzetelność w opracowywaniu koncepcji rozwoju całego przedsiębiorstw. Sprawozdawczość finansowa powinna charakteryzować się rzetelnością danych zawartych w sprawozdaniach, a więc pochodzących z wiarygodnie prowadzonej księgowości. Tylko wtedy możliwa jest właściwa ocena badanej jednostki gospodarczej. Stąd wymóg rzetelnej pracy działu finansowego, podrzędność funkcjonowania systemu informatycznego dla operacji finansowych. Prawdę mówiąc, usprawnić pracę działu księgowego może jedynie odpowiednie oprogramowanie i pojemny serwer. System informatyczny, na którym oparte jest funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, powinien być dostosowany do potrzeb branży. Dzięki systemowi dane księgowe będą przejrzyście przedstawione i jednolite dla całego przedsiębiorstwa.