Nie zawsze tak się dzieje, że musimy płacić podatek od darowizny. Ustawowo są przewidziane przypadki, kiedy następuje zwolnienie. Nie trzeba płacić podatku. Dotyczy to przede wszystkim darowizn dla zstępnych, ale nie tylko. W każdym roku jest zwolniona z podatku kwota ustawowo określona. W tym roku jest to 9.637 zł od jednego darczyńcy. Jeśli natomiast dostaje pieniądze od wielu osób, to kwota zwolniona z podatku wynosi 19.274 zł. I jest to zwolnienie z podatku na okres 5 lat. Zwolnienie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy obdarowany przeznaczy pieniądze na zakup bądź remont mieszkania, domu, działki. Zwolnione jest także użytkowanie wieczyste nieruchomości lub jej części, nie zapłacimy podatku również od darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przez osobę pozostającą faktycznie we związku małżeńskim pozostającym we wspólnocie majątkowej. Wszelkie przekazanie pieniędzy, na rzecz organizacji kościelnych, jest korzystne dla darczyńcy, gdyż środki te zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Darowizna na rzecz kościoła nie ma ograniczeń. Wyjątkiem są produkty spożywcze przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele działalności charytatywnej.

Podstawą do zwolnienia całości kwoty z podatku jest przelew darowanej kwoty na konto obdarowywanego. Dowód nadania przelewu należy przechowywać przez pięć lat. Dokonać można także darowizny rzeczowej, można kogoś obdarować przedmiot materialnym, ale trzeba znać jego wartość. W przypadku darowania rzeczy używanych, które w rodzinach są od dawna, i nie bardzo wiadomo, jaką one mogłyby mieć wartość, nie ma już też jakiegokolwiek dowodu zakupu, wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Przez porównanie. Przedmiot lub rzecz możemy darować również firmie czy fundacji. Wówczas wartość darowizny szacuje się i stanowi ona przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast jeśli uzyskany w ten sposób przez firmę przychód będzie w całości przeznaczony na cele społeczne, to pieniądze z tego uzyskane są też zwolnione z podatku.