Zachowanie płynności finansowej jest najważniejszym zadaniem w strategii długofalowego rozwoju firmy. Od kadry menedżerskiej oczekuje się szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i rozwiązań zapewniających wysoką jakość produkcji i usług oraz konkurencyjność. Dział księgowo-rozliczeniowy oraz controllingu mają priorytetowe znaczenie w strukturze przedsiębiorstwa. Od stylu pracy, systematyczności działania, fachowo przygotowywanych raportów i skategoryzowanego gromadzenia dokumentacji, zależą efekty ekonomiczne firmy. To na tych działach wspiera się model biznesowy przedsiębiorstwa. Jego model powinien być zaprezentowany pracownikom na ogólnym spotkaniu, przekazany drogą elektroniczna i dokładnie wyjaśniony. Pracownik świadomy przebiegu organizacji przedsiębiorstwa, procesów biznesowych, pracuje w sposób bardziej efektywny i wydajny. Trudno wówczas o kryzysy wywoływane brakiem kompetencji czy chaosem spowodowanym niejasnym określaniem zadań i obowiązków. Cykliczne raportowanie do kadry menedżerskiej zapewnia sprawne działanie i ustalanie założeń strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Wszystkie działy znajdujące się w strukturze przedsiębiorstwa powinno znać swoje obowiązki i kompetencje. Skuteczne zarządzanie opiera się na optymalnym zorganizowaniu procesu biznesowego, sprawnym obiegu dokumentów i informacji w całym przedsiębiorstwie. Kadra zarządzająca w sposób modelowy jest odpowiedzialna za organizację pracy w przedsiębiorstwie, określa prognozy rozwojowe i wytycza kierunki. Strategia obejmuje okresy długoterminowe oraz działania w obrębie roku. Wreszcie dział finansów wie najwięcej o kondycji firmy i jest w stanie pełnić rolę wspierającą dla kadry zarządzającej. Wiedza ta ma charakter selektywny i nie powinna być ogólnie dostępna dla pracowników, by nie wywoływać fermentu komunikacyjnego. Zarządzanie finansami wymaga elastyczności, znajomości zagadnień ekonomicznych i świetnej znajomości prawa. Dzięki odpowiedzialnemu kierowaniu finansami kadra zarządzająca ma odpowiednią podstawę do podejmowania długofalowych decyzji.