W oparciu o dane uzyskiwane z działów: księgowego, produkcyjnego i logistyki kadra zarządzająca może podejmować trafne decyzje. Na podstawie sprawozdań i raportów menedżerowie posiadają realistyczny obraz stanu przedsiębiorstwa. Rzetelnie wprowadzane dane do systemu dają pełny przegląd stanów magazynowych odpowiadających rzeczywistości, zamówień i liczby kontrahentów. Finanse powinny mieć możliwość określania w ciągu jednego dnia liczby niezapłaconych faktur i innych zaległych płatności. System powinien bez problemu wyłapywać podwójne płatności lub ich braki. Sprawnie funkcjonujący model biznesowy jest wzorem, do którego powinny dążyć wszystkie działy firmy. Model na którym powinna opierać się praca przedsiębiorstwa sprzyja szybkiego i sprawnego zarządzaniu.

Dobre oprogramowanie spełniające wymagania działów i wydajny serwer zabezpieczają prawidłowość oceny stanów magazynowych, sposobów rozliczania, liczby kontrahentów. Modelowanie procesów finansowych zakłada ich automatyzację procesów, samodzielnie generowanie raportów przez system. Bilans, rachunek wyników i rachunek przepływów pieniężnych są podstawą do statycznej i dynamicznej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Duże znaczenie mają noty uzupełniające lub inaczej informacja dodatkowa, dotyczące ważniejszych pozycji rachunku wyników, bilansu i rachunku przepływów finansowych. Noty do bilansu mogą odnosić się do wprowadzonych zmian w sposobach ewidencji i wyceny, struktury oraz stopnia umorzenia, wartości księgowej środków trwałych, inwestycji, struktury kosztów oraz struktury przepływów pieniężnych. Małe przedsiębiorstwa mogą sprawozdanie finansowe sporządzać w formie uproszczonej. W rocznych sprawozdaniach należy uwzględnić nie tylko przychody i wydatki, ale także kredyty i pożyczki, amortyzację środków trwałych. Kapitały własne i zobowiązania długoterminowe tworzą kapitały stałe, zaangażowane na dłuższy czas w przedsiębiorstwie. Na tej podstawie można oszacować majątek firmy i prawidłowość funkcjonowania pod względem ekonomicznym. Taka ocena zwiększa wiarygodność firmy i poprawia wizerunek.