Możliwość opracowywania dalekosiężnych planów istnieje dzięki odpowiednio i sprawnie przeprowadzonemu bilansowi rocznemu. Bilans przedsiębiorstwa przedstawia się w formie zestawienia majątku firmy (aktywa) oraz źródeł jego finansowania (pasywa). Rezerwy i zobowiązania firmy powinny być przedstawiane na zebraniach zarządu, i na tej podstawie mogą być formułowane plany strategiczne oraz ocena kondycji przedsiębiorstwa. Dane wprowadzane do systemu generują automatycznie raporty dla kadry zarządzającej. Sporządzanie raportów jest podstawowym elementem sprawnego zarządzania firmy.

Rachunek wyników jest obok bilansu przedsiębiorstwa jednym z najważniejszych sprawozdań finansowych. Jednak w odróżnieniu od bilansu, nie jest statycznym obrazem firmy, lecz jego dynamicznym rozwinięciem, które rejestruje tworzenie się wyniku finansowego (zysku lub straty). Porównując rachunek zysków i strat można w następujący sposób podzielić koszty i przychody. Dzielimy je na bezpośrednio produkcyjne wraz z kosztami ogólnowydziałowymi oraz na koszty sprzedaży i ogólne zarządzania, do których należy system wynagrodzeń. Na bieżąco jako działanie kontynuujące monitorowanie pracy przedsiębiorstwa, powinny być oceniane efekty finansowe produkcji, sprzedaży i działań marketingowych. Dla ogólnej oceny firmy pierwszoplanowy problem stanowi to, jak duża jest sprzedaż i jakie są jej koszty własne oraz jak bardzo uzyskany zysk ze sprzedaży jest obciążany kosztami operacyjnymi. Płynność finansowa wyznacza zdolność przedsiębiorstwa do samofinansowania się. Jest wynikiem gospodarności działu finansowego oraz elastyczności kadry zarządzającej. Zarządzanie i finanse są sprzęgnięte ze sobą w sposób nierozerwalny Sprawozdania finansowe oraz informacje gromadzone i przetwarzane w księgowości służą nie tylko badaniu historii działalności firmy oraz sprawdzaniu tej bieżącej, ale co najważniejsze, są podstawą projektowania wyników firmy w jej przyszłej działalności. Są podstawą podejmowania wszelkich perspektywicznych decyzji finansowych.