Dział finansowo-księgowy jest filar każdego przedsiębiorstwa. Jego działania mają charakter zapobiegający zachowaniom kryzysowym, mają na celu weryfikację planów o realne wskaźniki, wskazywania na zagrożenia, informowanie o potencjale finansowym firmy. Umiejętne współdziałanie wszystkich działów jest efektem dobrego motywowania przez kadrę zarządzającą, bez zbędnej biurokracji i mnożenia dokumentów. Szczególnie wartościowymi pracownikami są dobrze przygotowani księgowi, gdyż dzięki ich znajomości reguł ekonomicznych, a także branży w jakiej działa przedsiębiorstwo, zapewniony zostaje rozwój ekonomiczny.

Podejmowane są też kroki mające charakter profilaktyczny. Regularne raporty z działu finansowego powinny trafiać na biurka kadry menedżerskiej w postaci odpowiadającej potrzebom i jasno określonym założeniom. Zmiana asortymentu produkcji, przystosowanie się do wciąż zmieniającego rynku potrzeb konsumenckich, to działania zapobiegające zachowaniom kryzysowym, a jednocześnie konieczne do zapewnienia firmie właściwe procesu zarządzającego. Kadra zarządzająca dzięki raportom i sprawozdaniom ma rozeznanie w kondycji firmy, ma też możliwość właściwej oceny jej stanu maszynowego i magazynowego oraz logistycznego. Określenie wielu parametrów, przedstawianie ich pracownikom w formie procesu decyzyjnego, daje efektywne zarządzanie. W każdej firmie powinno się znajdować centrum archiwizacji danych, najlepszym miejscem do tego jest dział IT, z pełną dostępnością do wiadomości dla księgowości.

Procesy biznesowe, jakie zachodzą w każdej firmie, są barometrem sytuacji finansowej samego przedsiębiorstwa, jak i sytuacji ekonomicznej na rynku usług i konsumpcji. Penetrowanie rynku, szybkie reagowanie na działania podejmowane przez konkurencję, sprawdzanie nowości, jakie są wprowadzanie na rynki światowe pozwala na utrzymanie pozycji firmy. Wszelkie koncepcje i innowacyjne rozwiązania są weryfikowane pod względem ekonomicznym przez dział finansowy, do rozpatrzenia kadrze zarządzającej. Przy działaniach współdziałających z wysoką konkurencyjnością księgowość wytycza optymalna strategię, poprzez określanie granic finansowych, w jakich można się poruszać.